مديريت دانش

استفاده از تجربه و دانش پرسنل در زمان همکاري با شرکت بسيار با ارزش و با اهميت مي باشد ، بدين معني که بسياري از روش ها و مسيرهاي طي شده براي حل مشکلات سيستم توسط کارشناسان حتي در زمان راه اندازي سيستم ، دانشي ذي قيمت محسوب مي گردد و از صرف هزينه و زمان به ميزان قابل توجهي جلوگيري مي نمايد . نحوه نگهداري اين اطلاعات بسيار ساده اما کاربردي است ، چراکه با دسته بندي موضوعي و جستجو در متن و موضوع مورد نظر مي توان به راحتي به تجارب گذشته دسترسي داشت و چنانچه علم جديدي نيز در آن مورد خاص بدست مي آيد به اين بانک باارزش اطلاعاتي اضافه نمود ، اين شرکت همواره جهت برنامه ريزي و استفاده از اين ساختار ، تلاش مي نمايد