تکنولوژي و R&D

در اين مجموعه بخشي جهت تحقيق و توسعه وجود دارد که همواره روش هاي و تکنولوژي هاي جديد را بررسي کرده  و چنانچه اين موارد قابليت استفاده از لحاظ علمي و تطبيق با فعاليت هاي شرکت را داشته باشد ، به صورت پايلوت راه اندازي و بهره گيري مي شود ، پس از مرحله پايلوت و اينکه تست ها برروي اين روش ، موفقيت آميز بود اين روش و تکنولوژي به عنوان راه کاري عملي در اختيار تيم فني شرکت قرار خواهد گرفت.

از جمله ديگر وظايف اين بخش کمک به حل مشکلات و مسايل فني پيش آمده در پروژه ها و فعاليت هاي جاري شرکت مي باشد ، بدين معني که اين بخش به صورت نيروي کمکي در مواقع ضروري به تيم اصلي پروژه متصل شده و موارد بوجود آمده را برطرف مي نمايند.