ردیف
نام
تحصيلات
سمت / واحد تخصصي
1
اميرحسين ثمودي
ليسانس  مهندسي کامپيوتر نرم افزار و تحصيلات تکميلي MBA
مديرعامل
2
زهرا ضرابخانه
ليسانس مهندسي شيمي
رئيس هيئت مديره و مدير مالي و اداري
3
فاطمه ضرابخانه
ليسانس مهندسي کامپيوتر نرم  افزار
عضو هيئت مديره
4
محمد بابايي
دکتراي تخصصي طب کار
مشاور ارشد سيستم هاي پزشکي
6
محبوبه  سادات مير صانعي
ليسانس مهندسي کامپيوتر نرم  افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
7
بهرام ابراهيمي
ليسانس گرافيک
مشاور گرافيک و طراح واسط هاي کاربري
8
سحرالسادات قندچي
ليسانس مهندسي کامپيوتر نرم افزار-
فوق لیسانس MBA
مدیر اجرایی
9
نرجس قاصدي
ليسانس مهندسي کامپيوتر نرم  افزار
سرپرست تولید نرم افزار
10
ساناز دولت خواه
فوق ليسانس  کامپيوترفن آوري اطلاعات
سرپرست تولید نرم افزار
11
عطاء اله روماني
فوق ليسانس مهندسي کامپيوتر
سرپرست تولید نرم افزار
12
مصطفي جهانبخشی
لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
13
زهرا رفيعي
ليسانس مهندسي نرم افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
14
شبنم ريوندي
ليسانس مهندسي فناوری اطلاعات
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
15
محمد حسن زاده
ليسانس مهندسي نرم افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
16
سارا حسنلو نیکفر لیسانس مهندسی نرم افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
17
شبنم نیکخو
لیسانس مهندسی نرم افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
18
میثم گمینی
لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
سرپرست تولید وب سایت
مدیر فنی تولید نرم افزار
19
حسین ادراکی
لیسانس مهندسی نرم افزار کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
20
هاله اصفهانی
لیسانس مهندسی نرم افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
21
امیر رضا نویدی
لیسانس مهندسی نرم افزار
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
22
شادی جعفر کیاه ليسانس مهندسي نرم افزار کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
23 ایمان عباسی ليسانس مهندسي نرم افزار کارشناس نرم افزار و برنامه نویس
24 صادق نصیری فوق دیپلم نرم افزار اداری