سرويس ها

  • راه اندازي و آموزش سيستم هاي نرم افزاري (محصولات شرکت ) به همراه مشاوره جهت توليد زيرساخت اطلاعاتي و سازماني مورد نياز
  • مشاوره جهت راه اندازي سيستم هاي نرم افزاري در مجموعه هاي خصوصي و دولتي کشور
  • ارايه خدمات پشتيباني جهت سيستم هاي نرم افزاري که خاص سازمانها و به وصورت بومي تهيه شده اند
  • يکپارچه سازي اطلاعات و تبديل و تجميع از/به بانک هاي مختلف اطلاعاتي با استفاده از الگوريتم مورد نظر سازمان ها
  • مشاوره و راه اندازي سيستم هاي توزيع يافته و سراسري با گردش و حجم تراکنش هاي بالا