ذيلاً به برخي از مشتريان اين شرکت در دو گروه تخصصي فوق نگاهي اجمالي خواهيم داشت :

نام مجموعه

گروه پروژه

نوع پروژه

زامياد

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش ، انبار و بازرگاني قطعات

زاگرس خودرو

Seven Soft

سيستم جامع فروش و خدمات پس از فروش

آسان موتور

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش خودرويي

اطلس خودرو

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش خودرويي

خودرو سازان راين

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش خودرويي

ماديران

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

همراه سرويس خاورميانه

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

مديا موتورز

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

آلفا موتور

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

بم خودرو

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

جيلران

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

کرمان موتور

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

مديران خودرو

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

نگين خودرو

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

ايرتويا

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

ماد خودرو ديزل

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  ، انبار و بازرگاني قطعات

ستاره ايران

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش ، انبار و بازرگاني قطعات

کاسپين خودرو

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

کاريزان خودرو

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش

رامک خودرو

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

آريا ديزل

Seven Soft

سيستم جامع  خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

صدرا خودرو خاورميانه

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش ، CRM  و  آموزش

نيکران لاستيک

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش و انبار

روزنامه آسيا

Seven Soft

سيستم  توزيع ، مشترکين و مديريت آگهي ها

آسانسور رايز

Seven Soft

سيستم جامع خدمات پس از فروش و انبار

روزنامه ابرار

Seven Soft

سيستم  توزيع ، مشترکين

پيشرو ديزل

Seven Soft

سيستم جامع فروش ، خدمات پس از فروش و  آموزش

ايران خودرو

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

سايپا

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

زامياد

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

سازمان گسترش صنايع و نوسازي ايران

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

راه آهن ايران

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

شرکت نفت  ايران (حدودا 75 مرکز در سطح کشور )

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

نفت بهران

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

سينا دارو

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

بيمارستان امام خميني اروميه

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

شرکت مپنا

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

بيمارستان محب

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

شرکت ملي فولاد ايران

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

دانشگاه علوم پزشکي کاشان

Behban

سيستم جامع بهداشت و سلامت و طب کار  HSE

 
 
به همراه بسياري از پروژه هاي نرم افزاري ديگر جهت مشتريان خصوصي و دولتي.