نظام صنفي رايانه اي کشور
 

شوراي عالي انفورماتيک ايران

انجمن انفورماتيک ايران

گواهي تاسيس وزارت صنايع و معادن:

پروانه بهره برداری وزارت صنایع