مجوزها و گواهينامه ها

  • عضويت در انجمن انفورماتیک ايران
  • عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای کشور
  • گواهي رتبه بندي از شوراي عالي انفورماتيك كشور
  • مجوزتاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران
  • پروانه بهره برداری و تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران

ادامه مطلب ...